Home »

 
 

MR

 
 

De medezeggenschapsraad.

Als u daadwerkelijk wilt meepraten en meebeslissen over de school van uw kind, kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad.
U heeft dan invloed op de organisatie van uw school en de inrichting van het onderwijs.
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Het is een wettelijke verplichting voor iedere school een medezeggenschapsraad samen te stellen.
Deze raad bestaat uit twee geledingen:
– Vertegenwoordigers van de ouders te weten: Marjolein Dijkshoorn en Willem Jan de Koning.
– Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel te weten: Sabina Schoenmaker(Gaby Smit), Brenda Croes en Babette Nuhn.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.
Dan kunt u zitting nemen voor een periode van 2 jaar.
Als u wilt, kunt u daarna aftreden, of zich herkiesbaar stellen voor weer een nieuwe periode van 2 jaar.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie, vertegenwoordigers van ouders en onderwijzend personeel over belangrijke zaken zoals:

– Besteding van geld en gebouwen.
– De manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
– Het kiezen van de lesmethoden voor de vakken.
– Verbeteringen in het onderwijs.

De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:
– Het instemmingsrecht.
– Het adviesrecht.

Instemmingsrecht:
Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.
Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden in en aan de school.
De ouders hebben instemmingsrecht over de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht:
Het schoolbestuur en /of directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school.
Bijvoorbeeld over:
– fusieplannen.
– het aanstelling- en ontslagbeleid van het personeel.

Mocht u verder nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u altijd contact opnemen met de MR via het mailadres; mr@het-palet.nl

Afvaardiging MR-leden in GMR.

Een afvaardiging van de MR van Het Palet vormt samen met een afvaardiging van de MR van ’t Nokkenwiel (de andere openbare school in Alblasserdam) een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Een GMR bespreekt in zijn overleg de (bovenschoolse) aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn. De GMR heeft overleg met het bestuur van het openbaar onderwijs en de directeuren van de beide scholen. Brenda Croes is de afgevaardigden in de GMR namens Het Palet.