Home »

 
 

Plusklas

 
 

Er is een plusklas voor groep 4, 5 en 6 en één voor groep 7 en 8. Binnen deze groep werken de leerlingen onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht aan een specifiek programma. Dit programma behelst vakgebieden die afgestemd zijn op de interesses en behoeften van de leerlingen. Bij het selecteren van de leerlingen wordt gekeken naar de resultaten van de leerlingen (overwegend A-score bij Citotoetsen, m.n. rekenen en begrijpend lezen zijn daarbij belangrijk). Deze leerlingen moeten ook de reguliere lesstof binnen de groep kunnen missen of snel in kunnen halen. Verder wordt gekeken naar de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van de leerlingen: brede interesse, creatief denkvermogen, brede algemene ontwikkeling, grote woordenschat enz.

De plusklas heeft o.a. tot doel: contacten leggen met gelijkgestemden, voorkomen van verveling en onderpresteren, leren leren (leren werken volgens een plan, leren kritisch naar je resultaat te kijken), zelfvertrouwen versterken, leren (jezelf) te presenteren, leren samen te werken en behouden van interesse voor school en leeractiviteiten.

Vaste onderdelen voor groep 4 t/m 8 zijn:

  • Filosoferen: tijdens dit onderdeel worden de leerlingen uitgedaagd na te denken over de wereld en over hun eigen positie daarin.
  • Groepsgesprek: tijdens groepsgesprekken leren de leerlingen zich zodanig te uiten dat gesprekspartners hen begrijpen. Ook het luisteren naar anderen en het op waarde schatten van de mening van anderen is een onderdeel dat hierin geoefend wordt. Hiervoor wordt o.a. het kinderkwaliteitenspel gebruikt.
  • Debatteren: leerlingen leren om voor een groep te spreken, ze leren te luisteren naar elkaar en daardoor goed te reageren op een ander. Leerlingen leren argumenteren en met hun argumenten een ander te overtuigen.
  • Leren leren: de leerlingen krijgen diverse leerstrategieën aangeboden, hieruit leren ze kiezen welke leerstrategie bij hen past en leren deze toe te passen.
  • Pittige plustorens: hierbij wordt gewerkt met korte projecten op 3 niveaus. Voor de groepen 1 t/m 3 wordt gebruik gemaakt van de leerlijn ‘Pientere kleuters’, behorende bij Piramide.
  • Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig in kleine groepjes van 2 of 3 kinderen. Ze doorlopen een aantal fasen; onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren.
  • Voor de groepen 1 t/m 3 wordt gebruik gemaakt van de leerlijn ‘Pientere kleuters’, behorende bij Piramide.