Home »

 
 

Visie

 
 

Waar staan we voor?

Als openbare brede school bieden we kansen aan alle leerlingen, ongeacht hun geloof of levensovertuiging. Onze school kenmerkt zich door de zorg voor het totale kind. We streven ernaar, dat elk kind zich naar vermogen veelzijdig kan ontwikkelen. Alle aspecten van de ontwikkeling vinden we belangrijk. Zowel de verstandelijke-, sociale-, emotionele-, motorische- en creatieve ontwikkeling krijgen de aandacht. We leren kinderen hoe ze met elkaar, maar ook met zichzelf om kunnen gaan. Een kind kan zich zo ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare persoonlijkheid. 

Algemene uitgangspunten

In het geheel van de opvoeding van een kind heeft de school vooral als taak het aanleren van een basispakket aan kennis en vaardigheden. Er zijn grote verschillen in tempo en belangstelling bij de kinderen. Alle aanwezige talenten van een kind moeten op onze school een kans krijgen tot ontplooiing te komen. Dit geldt voor kinderen die moeite hebben met leren, maar ook voor kinderen die meer in hun mars hebben dan de gemiddelde leerling. Om het kind recht te kunnen doen aan zijn ontwikkeling tot kennis, het kunnen en het onderlinge verschil daarin, werken we regelmatig in kleine groepjes. Verderop in onze schoolgids komen we nog terug op de organisatie van “omgaan met verschillen “.

 Naast de “leervakken” zoals rekenen, taal, lezen en zaakvakken, vinden we ook de andere vakken belangrijk. Tekenen, muziek, handvaardigheid en gymnastiek worden met net zoveel zorg gegeven. Voor deze vakken is er een doorgaande lijn en maken we gebruik van moderne methodes. Ook de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind krijgt veel aandacht door de kinderen te leren hoe ze met anderen, maar ook met zichzelf, om kunnen gaan.

Leerkrachten, kinderen en ouders gaan op een prettige manier met elkaar om. Alle betrokkenen moeten zich op school veilig en thuis voelen.

De school werkt op allerlei gebieden samen met de ouders. Zie daarvoor ook hoofdstuk 5.

Om goed onderwijs te kunnen geven, zijn rust, regelmaat en structuur belangrijk. Er zijn op school duidelijke regels en afspraken. Voor de kinderen, maar ook voor leerkrachten en ouders. Natuurlijk wordt een kind wel eens bestraft, maar we steken meer energie in het belonen van goed gedrag.

 Pedagogisch klimaat

Plezier  en vertrouwen hebben in eigen kennen en kunnen, is de hoofdregel van ons pedagogisch klimaat. Het is onderdeel van de aanpak van alle medewerkers van Het Palet. We stimuleren en motiveren onze kinderen op een positieve manier en dragen die positieve verwachtingen uit naar ouders en verzorgers, maar ook naar onderwijsassistenten, LIO-stagiaires en PABO-studenten. Positief gedrag wordt beloond of extra belicht.

Door de nauwe samenwerking met peuterspeelzaalleidsters en BSO medewerkers streven wij ernaar om binnen een goed pedagogisch klimaat een doorgaande lijn te creëren waar de kansen en talenten optimaal worden benut. 

Als het pedagogisch klimaat goed is en er een veilig klimaat met orde en regelmaat is, dan is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs geschapen. Met name de omgang tussen leerlingen en leerkrachten of leidsters krijgt veel aandacht. Respect voor elkaar en ieders mening staan hierbij voorop.

Als team hebben wij hierin een belangrijke rol. Met de positieve manier van omgaan en communiceren met elkaar als schoolteam, maar zeker ook als team van de brede school, zoals wij die nastreven, ervaren wij dat kinderen deze positieve insteek overnemen en als prettig ervaren. De sfeer binnen de brede school wordt hierdoor door velen als prettig benoemd.

Uitgangspunten voor het onderwijs

We zijn voortdurend bezig de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. We volgen de ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig. Daarvoor gebruiken we onder andere toetsen uit de methodes en het Cito-leerlingvolgsysteem. Kinderen die moeite hebben met leren, krijgen speciale aandacht. In hoofdstuk 3 komen we daarop terug. Met alle kinderen proberen we in elk geval de minimum doelen te bereiken. Deze doelen zijn nodig voor het vervolgonderwijs, maar ook als voorbereiding op het zelfstandig kunnen leven in onze samenleving. Goede uitleg door de leerkracht vinden we van groot belang. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de instructie door de leerkracht mede door  scholing van de leerkrachten.